Všeoboecné obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace
se řídí těmito obchodními podmínkami:

1 Definice
1.1 V těchto obchodních podmínkách:
1.1.1 „Provozovatel“ je Pan Tomáš Martinek, datum narození 30. ledna 1988, místem podnikání
Miřetice – Dubová 41, PSČ 53825.
1.1.2 „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Náš dáreček, mezi jejíž hlavní
funkcionality patří Výbavička pro mimčo a která je dostupná z internetové adresy
www.nasdarecek.cz.
1.1.3 „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
1.1.4 „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž
předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v
těchto VOP.
1.1.5 „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto
VOP.
1.1.6 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od
Provozovatele, která užívá Aplikaci.
1.1.7 „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po
zadání Přihlašovacích údajů.
1.1.8 „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a
hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování
Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky
vygenerovaného Aplikací.

2 Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace
2.1 Kliknutím na pole (tzv. checkbox), které obsahuje popis ve znění „Souhlasím s obchodními
podmínkami“ a následným kliknutím na tlačítko „REGISTROVAT SE“ Uživatel vyjadřuje souhlas s
těmito VOP.
2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.


3 Užívání Aplikace
3.1 Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském
prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
3.2 Uživatel se za udělení Licence zavazuje Provozovateli zaplatit odměnu ve výši uvedené v
uživatelském prostředí Aplikace.
3.3 Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo
funkcionalitu Aplikace) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí
Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené
lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
3.4 Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit
Uživatelský účet Uživateli.
3.5 Uživatel nesmí zřídit více než jeden Uživatelský účet.
3.6 Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.
3.7 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené
s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní
účet Provozovatele.
3.8 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji
znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
3.9 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z
příslušné internetové adresy.
3.10 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním
Aplikace nevznikla žádná škoda.

4 Databáze
4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových
robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
4.2 Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do
databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí
databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci
vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje
podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její
databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a
posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5 Odpovědnost za škodu
5.1 Ustanovení toho článku VOP se nevztahují na spotřebitele.
5.2 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně
nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti.
Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.


6 Změna VOP
6.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s
větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
6.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu
změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena
prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do
Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný
závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden
(1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které
Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od
jiného subjektu.
6.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k
obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke
dni uzavření takové Smlouvy.
7 Ochrana osobních údajů
7.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje.
Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby
byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
7.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních
údajů zde: https://nasdarecek.cz/ochrana-osobnich-udaju/


8 Povinné informace pro spotřebitele
8.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitele
Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele –
živnostníky nebo obchodní společnosti.
8.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
8.2.1 adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla

Provozovatele;
8.2.2 telefonický kontakt Provozovatele je 777741650;
8.2.3 adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@nasdarecek.cz;
8.2.4 odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše
a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci;
8.2.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována
bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském
prostředí Aplikace;
8.2.6 Uživateli nevznikají náklady na dodání;
8.2.7 k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrome,
Internet Explorer, Mozilla Firefox;
8.2.8 Uživatel má právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14
dnů od převzetí plnění. Převzetím plnění se rozumí poskytnutí Licence;
8.2.9 ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních
prostředků na dálku;
8.2.10 údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi
Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.
8.2.11 Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
8.2.12 opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a
tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je
uveden v Aplikaci;
8.2.13 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou
pro Provozovatele závazné;
8.2.14 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
8.2.15 předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době
jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených
zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
8.2.16 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné
právní předpisy České republiky;
8.2.17 Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká
obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek
stanovených příslušnými právními předpisy.


9 Rozhodné právo
9.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a
místně příslušné soudy České republiky.


10 Účinnost
10.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. června 2020.

 1. Co jsou soubory cookies
  Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho
  prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě,
  například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být
  snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě
  Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové
  stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová
  stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost
  opakovaně navštívené internetové stránky.
 2. Druhy souborů cookies
  Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity
  po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho
  prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče.
  Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
  Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte
  naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují
  přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.
 3. Využívání souborů cookies
  V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
  v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají
  pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých,
  zpracováváme.
  Tento souhlas je udělen na dobu 60 měsíců.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení
Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat,
blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého
internetového prohlížeče.

 1. Účel použití souborů cookies
  K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší
  návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme
  se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
  Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro
  účely stanovené v obchodních podmínkách.